1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Цифрова обробка сигналів та зображень

Лектор:Викладач практичних занять: АНОТАЦІЯ Назва дисципліниЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ ТА ЗОБРАЖЕНЬ (шифр дисципліни СКСб 39, КСМб 39)Зміст дисципліни. Змістовний модуль 1. Поняття сигналу. Означення і класифікація сигналів Тема 1. Основні поняття цифрової обробки сигналів та зображень. Означення і класифікація сигналів. Тема 2. Випадкові сигнали. Елементи статистики. Статистичний розподіл. Статистика оцінок. Генерація випадкових чисел. Кореляційний аналіз сигналів. Тема 3. Цифрове згладжування сигналів. Лінійне та поліноміальне згладжування.. Змістовний модуль 2. Способи і методи цифрової обробки сигналів. Тема 4. Апроксимація сигналів. Інтерполяція. Сплайни. Лінійна регресія. Параболічна кореляція другого та третього порядку. Тема 5. Фур’є-зображення сигналів. Спектри. Ряд та інтеграл Фур’є. Означення і класифікація спектрів. Основні теореми про спектри. Поточний і миттєвий спектри. Спектри модульованих коливань. Тема 6. Дискретна згортка. Цифрові фільтри. Нерекурсивні фільтри. Z-перетворення. Рекурсивні фільтри.  Змістовний модуль 3. Способи цифрової обробки зображень. Тема 7. Цифрове диференціювання та інтегрування. Тема 8. Теорія статистичних випробувань. Перевірка простих гіпотез при одиничному вимірюванні. Перевірка простих гіпотез при багаторазових вимірюваннях. Послідовна перевірка гіпотез. Виявлення відомого сигналу. Тема 9. Розпізнавання образів. Ознаки і класифікатори. Принцип навчання. Відображення образів. Класифікатор для розпізнавання трьох класів образів по критерію найменшої середньоквадратичної відстані. Квадратичні класифікатори.Попередні умови. Вивчення курсу „Цифрова обробка сигналів та зображень” передбачає наявність ґрунтовних знань із суміжних курсів (мови програмування, дискретна математика, спецпрактикум на ПК), цілеспрямоване вивчення спеціальної літератури, активну роботу на лекціях та лабораторних, самостійну роботу над поглибленням знань, виконанням лабораторних робіт.Метою дисципліни “Цифрова обробка сигналів та зображень” є вивчення основних методів обробки сигналів та зображень стосовно інформаційних процесів, що мають місце в сучасних комп’ютерах і комп’ютерних системах.Завдання дисципліни “Цифрова обробка сигналів і зображень” полягає у тому, що студенти повинні знати основні поняття та методи обробки сигналів та зображень, що базуються на елементах чисельної математики; основи теорії статистичних випробувань при обробці сигналів; основи кореляційного аналізу сигналів; основи теорії розпізнавання образів; вміти застосовувати теоретичні положення для вирішення задач цифрової обробки сигналів та зображень; мати навички практичного використання вищевказаних знань та вмінь. Навчальні матеріали.1. Обробка сигналів: Підручник / Бабак В.П., Хандецький В.С., Шрюфер Е. – К.: Либідь, 1996. – 392 с.2. Цифровая обработка сигналов: Учеб. пос-е для высш. учеб. завед-й – 2-е изд., перераб. и доп. / Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. – М.: Радио и связь, 1990. – 256 с..3. Шрюфер Э. Обработка сигналов: цифровая обработка дискретизированных сигналов: Учебник / Под ред. проф. В.П.Бабака. – К.: Либідь, 1995. – 320 с.4. Біомедичні сигнали та їх обробка / Абакумов В.Г., Геранін В.О., Рибін О.І., Сватош Й., Синєкоп Ю.С. – К.: ВЕК+, 1997. – 352 с.. Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі теми в наведеному вище переліку є обов’язковими.Статус дисципліни. Вибіркова дисципліна циклу самостійного вибору навчального закладу.Викладацький склад. Лектор і екзаменатор – к.т.н., доц. Притуляк Я.Г.. Лабораторні роботи під керівництвом викладача Дудко І.О.Тривалість вивчення дисципліни. Загальний обсяг – 216 год. Дисципліна вивчається на 4 курсі протягом 1 триместру, тижневе навантаження – 4 год. лекцій та 2 год. лабораторних занять.Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі проводяться: лекції, лабораторні заняття, самостійне вивчення спеціалізованих літературних джерел та джерел Інтернет.Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни „Цифрова обробка сигналів та зображень” використовуються такі методи оцінювання роботи навчальної студента за 100-бальною шкалою:поточне опитування;підсумкове тестування за кожним змістовним модулем;оцінювання виконання лабораторних робіт;письмова залікова робота;підсумковий письмовий екзамен.Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни „ Цифрова обробка сигналів та зображень” визначається як сума балів кожної складової залікового кредиту:%
Модуль1(підсумкове тестування) Модуль 4 (захист лабораторних робіт) Модуль 5 (письмовий екзамен Разом
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3
10 10 10 20 50 100
 Шкала оцінювання 
За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90–100 відмінно A (відмінно)
85–89 добре B (дуже добре)
75–84 C (добре)
65–74 задовільно D (задовільно)
60–64 E (достатньо)
35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
0–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)
 Мова викладання. Дисципліна викладається українською мовою.Структура залікового кредиту. Дисципліна „ Цифрова обробка сигналів та зображень” має один заліковий кредит, який складається з 5 модулів і оцінюється кількістю 6 кредитів ETCS, які зараховуються студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як сума балів п’яти модулів, становить більше 59 балів.
  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 54 гостей та відсутні користувачі