1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Захист інформації в комп'ютерних системах

Лектор:
Викладач лабораторних занять: Назва дисципліни: Захист інформації в комп’ютерних системах (шифр дисципліни 6)

Назва дисципліни: Захист інформації в компютерних системах (шифр дисципліни 6)

Зміст дисципліни. Змістовний модуль 1. Організація захисту інформації в комп’ютерних системах. Тема 1. Вступ. Структура та зміст дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами. Основні поняття та визначення. Особливості захисту інформації в в комп’ютерних системах та створення систем та засобів захисту інформації.Тема 2. Критерії оцінки інформаційної безпеки. Компоненти єдиних критеріїв інформаційної безпеки та їх застосування. Політика безпеки в комп’ютерних системах. Профіль та проект захисту. Функціональні вимоги до засобів захисту в комп’ютерних системах. Вимоги адекватності. Тема 3. Захист комп’ютерних систем на основі використання блокових симетричних криптоалгоритмів. Приклади перспективних ефективних алгоритмів блокового шифрування.

Змістовний модуль 2. Асиметрична криптографія в комп’ютерних системах. Тема 5. Розробка програмних та апаратних засобів асиметричного шифрування. Основні вимоги. Приклади програмної реалізації. Перспективи застосування асиметричних алгоритмів для забезпечення інформаційної безпеки в комп’ютерних системах. Тема 6. Імовірнісне криптування. Визначення основних функцій багаторівневих систем захисту в комп’ютерних системах. Обґрунтування та розробка структурної схеми системи. Розрахунок основних системних характеристик.Тема 7. Генератори псевдо випадкових бітів. Принципи проектування та застосування центрів управління та сертифікації ключів. Оцінка захищеності центру та системи захисту. Тема 8. Протоколи. Цифровий підпис. Коди достовірності. Тема 9. Ідентифікація. Розподіл таємниці, доведення без розголошення. Аутентифікація в комп’ютерних системах.

Змістовний модуль 3. Формалізація основних питань захисту інформації у компютерних системах Тема 10. Криптографія. Класичні методи. Багаторазове шифрування Тема 11. Подання тексту у цифровій формі. Математичний формалізм у криптографії. Основна теорема арифметики. Тема 12. Алгоритм Евкліда, розклад чисел на прості множники, дискретне логарифмування. Односторонні функції їх властивості. Використання для захисту інформації в комп’ютерних системах.

 

Мета і завдання вивчення дисципліни. Мета дисципліни " Захист інформації в компютерних системах " полягає в тому, щоб надати студентам старших курсів теоретичні знання в питаннях розробки та експлуатації програмно-технічних засобів захисту інформації в комп`ютерних системах. Завданням дисципліни є набуття студентами спеціальних вмінь та практичних навиків створення та застосування методів та засобів захисту інформації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

¨      знати науково-методичні та технічні принципи організації та виконання захисту інформації в комп’ютерних системах; політику безпеки та принципи її реалізації на різних етапах життєвого циклу систем та засобів захисту інформації; науково-технічні принципи оцінки захищеності систем та засобів захисту в комп’ютерних системах; основні характеристики та можливості існуючих та перспективних стандартів захисту інформації;

¨      володіти вміннями та навиками дослідження експериментальних макетів та відомих систем захисту інформації в компютерних мережах.

Навчальні матеріали

1.      Проект стандарту IEEE P1363(DV 9).

2.      Working Draft. AMERICAN NATIONAL STANDART X9.63-1997. – Washington. – 124 с. (Електронна копія).

3.   Working Draft. AMERICAN NATIONAL STANDART X9.62-1998, Washington. – 121 с. (Електронна копія).О.В.Вербіцький. Вступ до криптології. Видавництво НТЛ., Львів, 1998, с.248.

4.   Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Под ред. В.Ф.Шаньгина, - М.: Радио и связь, 1999. -328 с.

  1. Молдовян А.А., Молдовян В.А., Советов В.Я. Криптография. – Серия “Учебники для вузов. Специальная литература”. – Спб.: Издательство “Лань”, 2000. – 224 с.

Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Всі наведені вище теми є обов’язковими.

Статус дисципліни – нормативна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів з напрямку 0915 “Комп’ютерна інженерія” для спеціальності Комп’ютерні системи та мережі.

Викладацький склад – лектор та екзаменатор викладач Кінах Я.І.

Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 144 годин (4 кредити ECTS), в тому числі лекцій – 24 год., лабораторних – 24 - год., самостійна робота студента – 48. Дисципліна вивчається на 4-му курсі протягом дванадцятого триместру, тижневе навантаження – 2 – години лекцій та 2 – год. лабораторних.

Методика викладання та методи навчання. В навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття; виконання індивідуальних завдань під керівництвом викладача та самостійно; робота в мережі Інтернет.

Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни „Захист інформації в комп’ютерних системах” використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою оцінювання::

-         поточне опитування;

-         підсумкове тестування за кожним змістовним модулем;

-         оцінювання виконання індивідуальних завдань та лабораторних робіт;

-         підсумковий письмовий іспит;

Підсумковий бал (за 100-більною шкалою) з дисципліни „Захист інформації в компютерних системах” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:                                                                                                                      %

Модуль 1

(підсумкове тестування)

Модуль 2

(поточне опитування)

Модуль 3

(поточне опитування)

Мо-

дуль 4 ІНДЗ

Модуль 5 Підсумковий контроль (письмовий екзамен)

Разом

Зміст. модуль 1

Зміст. модуль2

 

Зміст. модуль 3

 

Лаб.

роб. 1

Лаб.

роб. 2.

Лаб. роб. 3.

Лаб. роб. 4

Лаб. роб. 5.

Лаб. роб. 6.

5

5

5

5

5

5

30

40

100

 

Шкала оцінювання

 

За шкалою університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

Відмінно

А (відмінно)

85-89

Добре

В (дуже добре)

75-84

С (добре)

65-74

Задовільно

D (задовільно)

60-64

Е (достатньо)

35-59

Незадовільно

FX (незадовільно, з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно, з обов’язковим повторним курсом)

 

Мова викладання – дисципліна викладається українською мовою.

Структура кредиту іспиту – дисципліна „Захист інформації в комп’ютерних системах” має один кредит іспиту, який складається із 3-ох модулів та 6-ти лабораторних робіт і оцінюється кількістю 4-ох кредитів ECTS, які зараховують студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з 3-ох модулів та лабораторних робіт становить 60 балів і вище.

 

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 67 гостей та відсутні користувачі