1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Організація баз даних

Лектор:
Викладач лабораторних занять: Назва дисципліни: Організація баз даних (шифр дисципліни 32)

Назва дисципліни: Організація баз даних (шифр дисципліни 32)

Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Бази даних. Тема 1.Вступ до дисципліни. Передумови створення та основні переваги БД.  Тема 2. Основні поняття та визначення БД та систем БД. Тема 3. Інфологічне моделювання БД.. Тема 4. Даталогічне проектування БД. Змістовий модуль 2. Діалогові оболонки та системи роботи з БД. Тема 5. Огляд можливостей та особливостей СУБД.. Тема 6. Технології роботи з БД..Змістовий модуль 3. Реляційні БД. Тема 7. Реляційна модель даних. Реляційна алгебра та реляційне числення. Тема 8. Реляційний підхід до проектування БД.Змістовий модуль 4. Мови керування даними.. Тема 9. Технології програмування на мові SQL. Тема 10. Особливості мови QBE СУБД Access. Змістовий модуль 5. Розподілені БД. Тема 11. Концепції і розробка розподілених БД. Змістовий модуль 6. Автоматизоване проектування БД. Тема 12. Автоматизоване проектування БД. Використання CASE-інструментів. Мови 4GL.

Попередні умови – вивчення курсу “Організація баз даних” передбачає наявності знань із суміжних курсів (Основи програмування і алгоритмічні мови, Обєктно-орієнтоване програмування, Системне програмування і операційні системи, Алгоритміка, Мікропрограмування, Основи дискретної математики), а також цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекційних та лабораторних заняттях, самостійної роботи студента.

Мета і завдання вивчення дисципліни. Мета викладання дисципліни “Організація баз даних” полягає у наданні студенту систематичних знань та практичних навиків використання теорії і методів автоматизацiї процесу проектування баз даних. Завданням дисципліни є ознайомлення студентiв з основами побудови та використання систем управління базами даних, а також прищеплення практичних навикiв роботи з iснуючими сучасними системами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-         вільно орієнтуватися в теоретичному матеріалі даного курсу;

-         отримати теоретичні знання, вміння та навики для розробки структур та баз даних, застосовуючи сучасні методи побудови та управління БД;

-         виконувати розробку реляційних та розподілених БД, застосовуючи сучасні мови та СУБД ;

-         забезпечувати оптимальне розміщення даних та їх прискорений пошук в БД, застосовуючи методи автоматизованого проектування БД;

-         отримати стійкі практичні навики використання сучасних СУБД;

Навчальні матеріали

1.       Антре Ш. Структурный подход к организации баз данных. – М.: Финансы и статистика, 1983.

2.       Ахаян Р., Горев А., Макашарипов С. Эффективная работа с СУБД. – С.-П.: Питер, 2003.

3.       Дейт К.Дж. Введение в базы данных. К.: Диалектика , 1998.

4.       Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. – М. : Финансы и статистика, 1995.

5.       Использование Microsoft Office. Специальное издание. – К.: Диалектика, 2002.

6.       Корнеев В.В., Гареев А.Ф. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации. – М. : Нолидж, 2000.

7.       Карпова Т Базы данных. Модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер, 2001.

8.       Мейер Д. Теория реляционных баз данных. - М .:  Мир, 1987.

9.       Стернс Т., Стернс Л. Изучи сам Visual FoxPro 3.0. – Мн.: ООО Попури,  1998.

10.   Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних . – К.: КНЕУ, 1998.

Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Всі наведені вище теми є обов’язковими.

Статус дисципліни – нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів з напряму 0915 “Комп’ютерна інженерія” для спеціальності Комп’ютерні системи та мережі

Викладацький склад – лектор і екзаменатор доцент Тимошенко Л.М.

Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 144 годин (4 кредити ECTS), в тому числі лекцій – 36 год., лабораторних – 36 год., індивідуальна робота – 7 год., самостійна робота студента – 65 год. Дисципліна вивчається на 1-му курсі протягом третього триместру і на 2-му курсі протягом першого триместру, тижневе навантаження на 1-му курсі третього триместру – 2 год. лекцій та 2 год. лабораторних, тижневе навантаження на 2-му курсі першого триместру - 1 год. лекцій та 1 год. лабораторних.

Методика викладання та методи навчання. В навчальному процесі застосовуються: лекції, лабораторні, індивідуальні заняття; самостійна робота студента.

Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни “Організація баз даних” використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою оцінювання:

-         поточне опитування;

-         підсумкове тестування за кожним змістовним модулем;

-         оцінювання виконання лабораторних робіт;

-         підсумковий залік.

Підсумковий бал (за 100-бaльною шкалою) з дисципліни “Організація баз даних” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

%

Модуль 1

(підсумкове тестування)

Модуль 2

(поточне опитування)

Модуль 3

Модуль 4

(поточне опитування)

Мо-

дуль 5 ІНДЗ

Модуль 6 Підсумковий контроль (письмовий екзамен)

Разом

Зміст. модуль 1

Зміст. модуль 2

Лаб. роб. 1

Лаб. роб. 2

Зміст. модуль 3

...

Зміст. модуль 6

Лаб. роб. 3

Лаб. роб. 4

3

3

3

3

3

6

3

3

3

30

40

100

Підсумковий бал (за 100-бaльною шкалою) з дисципліни “Організація баз даних” (курсова робота) визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:                                                                                                                                             %

Змістовність курсової роботи

Оформлення курсової роботи

Захист курсової роботи

Разом

30

20

50

100

 

За шкалою університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

Відмінно

А (відмінно)

85-89

Добре

В (дуже добре)

75-84

С (добре)

65-74

Задовільно

D (задовільно)

60-64

Е (достатньо)

35-59

Незадовільно

FX (незадовільно, з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно, з обов’язковим повторним курсом)

Мова викладання – дисципліна викладається українською мовою.

Структура кредиту іспиту – дисципліна “Організація баз даних” має один заліковий кредит (письмовий екзамен), який складається із 6-ти змістових модулів та 4 лабораторних робіт, індивідуального науково-дослідного завдання і оцінюється кількістю 4-ох кредитів ECTS, які зараховують студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з 6-ти модулів і лабораторних робіт становить 60 балів і вище.

 

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 25 гостей та відсутні користувачі