1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Комп'ютерна електроніка

Лектор:Викладач лабораторних занять:
Назва дисципліни – КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА (шифр дисципліни СКСб – 22, КСМб - 22)

Назва дисципліни – КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА (шифр дисципліни СКСб – 22, КСМб - 22)

Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Методика побудови та розрахунку випрямлячів, параметричних стабілізаторів та однокаскадних транзисторних підсилювачів і ключів. Тема 1. Пасивні елементи аналогових і цифрових електронних схем Тема 2. Напівпровідникові діоди Тема 3. Біполярні транзистори, загальні характеристики Тема 4. Біполярні транзистори, схеми включення Тема 5. Польові транзистори Змістовий модуль 2. Методика побудови та розрахунку підсилювачів на операційних підсилювачах та багатокаскадних підсилювачів на транзисторах. Тема 6. Побудова багатокаскадних підсилювачів. Тема 7. Операційні підсилювачі – схемотехніка побудови Тема 8. Операційні підсилювачі – схемотехніка використання Тема 9. Компаратори. Аналогові ключі та комутатори Тема 10. Блоки живлення

Попередні умови – вивчення курсу “Комп’ютерна електроніка” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (фізика та теорія електричних кіл), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних та лабораторних заняттях.

Мета і завдання вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань з розрахунку аналогових і цифрових електронних схем, які можуть бути використані при розробці, впровадженні та експлуатації апаратних засобів обробки, передачі і захисту інформації, створенні автоматизованих систем керування. Завдання курсу “Комп’ютерна електроніка” - забезпечити базу для вивчення інших дисциплін, пов’язаних з апаратним забезпеченням комп’ютерних інформаційних технологій - “Комп’ютерна схемотехніка”, “Архітектура ЕОМ”, “Периферійні пристрої”, “Автоматизоване проектування елементів обчислювальної техніки”.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-        основні властивості пасивних і активних елементів електронних схем;

-        методи аналізу і синтезу основних класів аналогових і цифрових електронних схем, які застосовуються в комп’ютерній техніці.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

-         розуміти принципи дії основних класів аналогових і цифрових електронних схем;

-         розраховувати основні класи аналогових і цифрових електронних схем;

-         розраховувати динамічні процеси в основних класах аналогових і цифрових електронних схем;

-         оцінювати працездатність основних класів аналогових і цифрових електронних схем шляхом аналізу режимів роботи їх пасивних і активних елементів.

Навчальні матеріали

1. В. А. Прянишников "Электроника: полный курс лекций" Санкт-Петербург, – Учитель и ученик КОРОНА принт, – 2003. 2. А. А. Ровдо "Схемотехника усилительных каскадов на биполярных транзисторах" М. –Додэка-XXI, – 2002, 3. П. Хоровиц, У. Хилл "Искуство схемотехники" М. "МИР", 1986, В. И. Карлащук "Электронная лаборатория на IBM PC", М., "Солон-Р", 2000

 

Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі наведені вище теми є обов’язковими.

Статус дисципліни – нормативна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів з напряму комп’ютерна інженерія

Викладацький склад – лектор і екзаменатор Заставний О. М.

Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 144 год. (4 кредити ECTS), в тому числі лекції – 36 год., практичні заняття 12 год., лабораторні заняття – 24 год., індивідуальна робота – 15 год., самостійна робота студентів – 57. Дисципліна вивчається на 2 курсі протягом 2 триместру, тижневе навантаження – 3 год. лекцій, 1 год. практичних занять та 2 год. лабораторних занять.

Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та лабораторні заняття.

Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни “Комп’ютерна електроніка” використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента за 100 бальною шкалою:

-         поточне опитування;

-         підсумкове тестування за кожним змістовним модулем;

-         виконання лабораторних робіт;

-         підсумковий письмовий екзамен;

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Комп’ютерна електроніка” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

%

Модуль 1 (підсумкове тестування)

Модуль 2 (поточне опитування)

Модуль 3 (лабораторні роботи)

Модуль 4 (письмовий екзамен)

Разом

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

10

10

10

30

40

100

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання курсової роботи з дисципліни „Комп’ютерна електроніка” визначається як середньозважена сума балів кожної складової критерію оцінки з ваговими коефіцієнтами (в %):

 

Оформлення курсової роботи

Захист курсової роботи

Змістовність курсової роботи

Разом

20

40

40

100

 

Шкала оцінювання

 

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

відмінно

A (відмінно)

85-89

добре

B (дуже добре)

75-84

C (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64

E (достатньо)

35-59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

 

Мова викладання – дисципліна викладається українською мовою.

Структура залікового кредиту – дисципліна “Комп’ютерна електроніка” має один заліковий кредит, який складається з чотирьох модулів і оцінюється кількістю 4 кредити-ECTS, які зараховують студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з чотирьох модулів становить 60 балів і вище.

 

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі