1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Науково-дослідна робота студентів

Назва дисципліни – Науково-дослідна робота студентів (шифр дисципліни 2.02).

 

Зміст дисципліни: Змістовний модуль 1. Методологія науково-дослідницької діяльності студентів. Тема 1. Поняття про специфіку науково-дослідницької діяльності студентів. Тема 2. Методологія та методи науково-дослідницької діяльності. Тема 3. Організація і проведення соціологічних досліджень. Тема 4. Підсистема інформації – як об’єкт дослідження.

Змістовний модуль 2. Організація науково-дослідної діяльності студентів. Тема 5. Курсовий проект – як обєкт науково-дослідної діяльності студентів. Тема 6. Особливості виконання дипломних проектів і магістерської роботи. Тема 7. Підготовка до написання дипломної роботи та особливості накопичення наукової інформації. Тема 8. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Тема 9. Оформлення науково-дослідницьких робіт та підготовка публікацій, рефератів і доповідей.

 

Попередні умови – вивчення курсу “Науково-дослідна робота студентів” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із об’єктно-орієнтованих дисциплін, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях.

 

Мета і завдання вивчення дисципліни. Головним завданням курсу “Науково-дослідна робота студентів” є формування у студентів уявлення про методику й організацію науково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття, оволодіння знанням навичок творчого наукового дослідження, переведенням наукових знань в площину практичного використання, вміння оформити результати наукового дослідження згідно вимог законодавчих та інструктивних документів.

            В результаті вивчення дисципліни “Науково-дослідна робота студентів” студент повинен:

-         вивчити теоретичні питання, що стосуються питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами;

-         оволодіти методологією і методами наукового дослідження;

-         освоїти етапи науково-дослідницької діяльності;

-         оволодіти методикою вибору напрямку та теми наукового дослідження;

-         оволодіти пошуком, накопиченням та обробкою наукової інформації.

Навчальні матеріали.

1.      Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : підручник для студ.екон.спец. вузів. - К.:Вища школа .,1997.-271с.

2.      Видання . Основні види та визначення :ДСТУ 3017-95 . - Введ.23.05.95.-К.: Держстандарт України , 1995. - 45с.

3.      Інформація та документація . скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97- Введ 01.07.98.- К.: Держстандарт України , 1998.-16с.

4.      Кузин Ф.А. Магистерская диссертация : Методика написания , правила оформления  и порядок защиты. Практ.пособие для студ.-магистрантов .- М.: О-сь-89,1997,-304с.

5.      Мороз І.В. Структура дипломних , кваліфікаційних  робіт та вимоги до їх написання , оформлення і захисту .- К.,1997. -57с.

6.      Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч.для вищ.навч.закладів.- Х.:ХДАК ,1008.-288с.

Обовязкові та факультативні розділи дисципліни.

Усі наведені вище теми є обов’язковими.

Статус дисципліни – дисципліна циклу спеціальних дисциплін для підготовки спеціалістів з напрямку 0804 “Комп’ютерні науки” спеціальності 8.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем".

 

Викладацький склад – лектор і екзаменатор д.т.н., професор Стахів П.Г..

 

Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 144 год., (4 кредиту ECTS), в тому числі лекції – 24 год. Дисципліна вивчається на 5 курсі протягом 2 триместру. Тижневе навантаження – 2 години лекцій.

 

Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються лекції.

 

Оцінювання. В процесі викладання дисципліни “Науково-дослідна робота студентів” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою:

-         поточне тестування та опитування;

-         підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

-         оцінювання виконання ІНДЗ;

-         підсумковий письмовий залік.

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних компютерних технологіях” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:                       %

Модуль 1 (підсумкове тестування)

Модуль 2 (Поточне

 

Модуль 3 (підсумкова оцінка за ІНДЗ)

Модуль 4 (підсумкова

 

Разом

 

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

опитуван

ня)

 

 

 

контрольна

робота)

 

 

 

Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

Т.5-6

Т.7-8

Т.9

10

20

35

100

5

5

5

5

5

5

5

20

15

Шкала оцінювання:

За шкалою університету

За національною шкалою

За шкалою ECST

90-100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75-84

С (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64

E (достатньо)

35-59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

 

Мова викладання – дисципліна викладається українською мовою.

 

Структура залікового кредиту – дисципліна “Науково-дослідна робота студентів” має один заліковий кредит, який складається з 3 модулів і оцінюється в кількості 4 кредиту ECTS, які зараховуються студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з трьох модулів, становить 60 балів і вище.

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 56 гостей та відсутні користувачі