1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Методологія та організація наукових досліджень

Лектор:

АНОТАЦІЯ

 Назва дисципліни. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (шифр дисципліни СКСм – 15).

Зміст дисципліни.

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади наукових досліджень. Тема1. Наука як система уявлень про світ.Тема 2. Теоретичні основи наукових досліджень.Тема 3. Методологія і методи наукових досліджень.Змістовний модуль 2. Практичні аспекти наукових досліджень.Тема 4. Логіка наукового дослідження. Тема 5. Наукові праці і робота над ними.Тема 6. Самостійна робота студента над магістерською роботою.

 

Попередні умови вивчення курсу Методологія та організація наукових досліджень . Для засвоєння дисципліни студентам необхідні знання і навички, отримані при вивченні дисциплін “Вища математика”, “Фізика”. Матеріали даного курсу використовують наступні дисципліни: “Комп’ютерна схемотехніка”, “Комп’ютерні системи”, “Програмне забезпечення автоматизованих систем”, “Вимірювання, контроль та сертифікація комп’ютерних систем”, “Комп'ютерні мережі”.

 

Мета і завдання вивчення дисципліни. Метою дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень ” є одержання студентами навиків та технології виконання науково-дослідних робіт, оформлення результатів досліджень у вигляді:– тезисів доповідей на наукові конференції;– заявок на авторські свідоцтва та патенти;– наукових статей у фахові журнали;– постановки наукових задач та методології їх вирішення і магістерських роботах. Завдання дисципліниВ результаті вивчення дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” (НДРСКС) студенти повинні знати: основи наукознавства, методологію та методику наукових досліджень, особливості інформаційного забезпечення наукових досліджень, основні вимоги до організації та проведення наукових досліджень, вміти: вибирати напрямок і тему наукового дослідження, використовувати методичні прийоми і процедури наукового дослідження, працювати з джерелами інформації, підготувати та оформити наукову працю. Навчальні матеріали.1. Доберман В.А., Доберман Я.А., Технология научных исследований – методы, модели, оценки. – М., 2001.2. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований. – К., 2000. Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі наведені вище теми є обов’язковими.Статус дисципліни. Вибіркова дисципліна циклу дисциплін самостійного вибору студента з напрямку 0915 – “Комп’ютерна інженерія” спеціальності 8.091503 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”.Викладацький склад . Лектор і екзаменатор – д.т.н., проф. Николайчук Я.М.Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 54год. (1,5 кредити ECTS), в тому числі лекцій – 12 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота студентів – 30 год. Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі проводяться: лекції, лабораторні заняття під керівництвом викладача, самостійне вивчення спеціалізованих літературних джерел та джерел Інтернет.Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни " Методологія та організація наукових досліджень” використовуються такі методи оцінювання роботи навчальної студента за 100-бальною шкалою: поточне опитування; підсумкове тестування за кожним змістовним модулем; оцінювання виконання лабораторних робіт;  індивідуальне завдання; підсумковий письмовий екзамен.Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни „ Методологія та організація наукових досліджень” визначається як середньозважена сума балів кожної складової залікового кредиту з ваговими коефіцієнтами (в %):%
Модуль1 (підсумкове тестування) Модуль 2 (письмовий залік) Разом
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
20 20 60 100


 Шкала оцінювання 
За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90–100 відмінно A (відмінно)
85–89 добре B (дуже добре)
75–84 C (добре)
65–74 задовільно D (задовільно)
60–64 E (достатньо)
35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
0–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)
 Мова викладання. Дисципліна викладається українською мовою.Структура залікового кредиту. Дисципліна „Методологія та організація наукових досліджень ” має один заліковий кредит, який складається з 2 модулів і оцінюється кількістю 1,5 кредитів ETCS, які зараховуються студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як сума балів чотирьох модулів, становить 60 балів і більше. 
  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі