1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Мікропрограмування

Лектор:Викладач практичних занять:

 Назва дисципліни – МІКРОПРОГРАМУВАННЯ (шифр дисципліни 4.10).           

Зміст дисципліни: Змістовний модуль 1. Основні поняття про мікроконтролери. Тема 1. Основні поняття про системи числення. Тема 2. Особливості будови мікроконтролерів. Тема 3. Організація пам’яті.

Змістовий модуль 2. Основи мікропрограмування.Тема 4. Загальний формат команд мікро контролераЗмістовий модуль 3. Середовище прорамування MPLAB.Тема 5. Меню MPLAB, опис функцій.

Попередні умови - вивчення курсу „Мікропрограмування” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (“Дискретна математика”, “Основи програмування і алгоритмічні мови”, “Теорія інформації та кодування”, “Комп’ютерна електроніка”, “Архітектура обчислювальних машин”, “Обчислювальні системи”), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Мета і завдання вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни “Мікропрограмування” є підготовка фахівців, що володіють сучасними засобами мікропроцесорної техніки і вміють її використовувати при практичному вирішенні інженерних задач. Знання основ мікропрограмування та методів функціонування мікропроцесорних засобів є на даний час одним із важливих показників рівня кваліфікації інженера системотехніка.В результаті вивчення дисципліни  “Мікропрограмування” студент повинен:- знати можливості та сфери застосування мікропроцесорної техніки; архітектурні, операційні та програмні особливості мікропроцесорів;  основи створення програмних продуктів для мікроконтролерів (на базі мікроконтролера серії РІС 16ХХХ);- вміти аналізувати та обгрунтовувати  функціональні та техніко-економічні характеристики мікроконтролерів;  володіти основними операційними та програмними пакетами для створення програмного забезпечення мікроконтролерів; аналізувати задачі професійної діяльності та вирішувати їх високопродуктивними засобами мікропроцесорної техніки.;- володіти вміннями та навичками програмування мікроконтролерів серії РІС 16ХХХ.

Навчальні матеріали.1. Справочник по среднему семейству микроконтроллеров PICmicroTM. Техническая документация DS33023A Microchip Technology Incorporated, USA. www.microchip.com. 2. Смит Б.Э., Джонсон М.Т. Архитектура и программирование микропроцессора Intel 80386. - М.: Конкорд, 1992. - 334 с.3. Мячев А.А., Степанов В.Н. Персональные и микро-ЭВМ. Основы организации. М.: Радио и связь, 1991. –320 с.

Обов'язкові та факультативні розділи дисципліни.Усі наведені нижче  теми є обов'язковими.

Статус дисципліни - нормативна дисципліна циклу  підготовки спеціалістів з напряму 0804 –  комп’ютерні науки. Викладацький склад -лектор і екзаменатор к.т.н., доцент Шадріна Г.М.

Тривалість вивчений дисципліни - загальний обсяг - 81 год. (2,25 кредитів ECTS), в тому числі лекції - 24 год., лабораторні заняття - 12 год., самостійна робота студентів - 41 год індивідуальна робота - 4 год. Дисципліна вивчається на 2 курсі протягом 4 триместру; тижневе навантаження - 2 год лекцій та 1 год. лабораторних занять.

 Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються: лекції; лабораторні заняття у комп'ютерному класі; індивідуальні заняття та самостійна робота. 

Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни „Мікропрограмування” використовуються наступні методи оцінюваним навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою:поточне тестування та опитування;підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;оцінювання виконання ІНДЗ;підсумковий письмовий екзамен.Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни „Мікропрограмування”  визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:                                                                                                                                                %

Модуль 1 (підсумкове тестування) Модуль 2(Поточне опитування) Модуль 3(підсумкова оцінка за ІНДЗ) Модуль 4(письмовий екзамен)  Разом
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовний  модуль 3
Т1 Т2 Т3 Т 4 Т 5   10   15   40   100
5 5 5 10 10
15 10 10
 
За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90-100 відмінно А (відмінно)
85-89 добре В (дуже добре)
75-84 С (добре)
65-74 задовільно D (задовільно)
60-64 E (достатньо)
35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34 незадовільно F(незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Мова викладання -дисципліна викладається українською мовою.

Структура залікового кредиту -дисципліна „Мікропрограмування” має один заліковий кредит, який складається з чотирьох модулів і оцінюється в кількості 2,25 кредитів, ECTS, які зараховуються студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з чотирьох модулів, становить 60 балів і вище. 

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 52 гостей та відсутні користувачі