1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Основи розробки трансляторів

Лектор:

Назва дисципліни - Основи розробки трансляторів (шифр дисципліни 3.05)

Змістовний модуль 1. Основні принципи створення трансляторів. Тема 1. Загальні зведення про. Тема 2. Основи теорії мов і формальних граматик . Тема3. Демонстраційна мова програмування. Тема4. Організація лексичного аналізу. Тема5. Лексичний аналізатор демонстраційної мови програмування. Тема6. Загальні принципи організації синтаксичного розбору. Тема7. Застосування автоматів з магазинною пам'яттю для спадного розбору ліворуч праворуч. Тема8. Використання динамічно породжуваних автоматів для спадного розбору ліворуч праворуч.

Попередні умови - для засвоєння дисципліни студентами необхідні знання і навики, отримані при вивчені дисциплін: "Теорія систем та системний аналіз", "Периферійні пристрої" та "Основи програмування та алгоритмічні мови".

Мета і завдання вивчення дисципліни. Мета дисципліни полягає в : надати знання з основ теорії мов і формальних граматик, теорії автоматів, методам розробки трансляторів. Виробити навики у створенні трансляторів демонстраційної мови програмування. у ході лекційного курсу розглянути загальні принципи організації процесу трансляції і структури трансляторів. Вивчити основи теорії побудови трансляторів, теорії мов і формальних граматик, теорії автоматів.

На лабораторних заняттях і в ході самостійної роботи здійснюється практичне закріплення отриманих теоретичних знань: розробляється транслятор для простої мови програмування.

Завданням дисципліни є набуття студентами теоретичних знань про принципи роботи трансляторів, їх будову. Таке поєднання теоретичних та практичних знань та вмінь сприяє як достатньому оволодінню роботою з конкретними існуючими середовищами розробки, так і полегшенню освоєння нових засобів створення трансляторів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:'

-       основи технології та методи створення трансляторів;

-       шляхи здійснення синтаксичного та семантичного розбору текстів програм;

-       основи теорії мов і формальних граматик ;

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

-       використовувати теоретичні знання з основ теорії мові формальних граматик;

-       реалізовувати синтаксичний аналізатор;

-       реалізовувати семантичний аналізатор;

-       Застосувати автомати з магазинною пам'яттю для розбору текстів програми;

Навчальні матеріали

 1. Аммерааль Леен. STL для программистов на C++. Пер. с англ. - М.: ДМК, 1999 - 240 с., ил.
 2. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. - М.: Мир, 1978.
 3. Бек Л. Введение в системное программирование. - М.: Мир, 1988.
 4. Браун П. Макропроцессоры и мобильность программного обеспечения. - М.: Мир, 1977.
 5. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++, 2-е изд./Пер. с англ. - М.: "Издательство Бином", СПб.: "Невский диалект", 1998 г. -560 с.
 6. Вайнгартен Ф. Трансляция языков программирования. - М.: Мир, 1977.
 7. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы. - М.: Мир, 1985.
 8. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. - М.: Мир, 1989.
 9. Грис Д. Наука программирования. М.: Мир, 1984.
 10. Дейкстра Э. Дисциплина программирования. М.: Мир, 1978.

Обов'язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі наведені вище теми є обов'язковими.  І

Статус дисципліни - вибіркова дисципліна з циклу професійно - орієнтованої підготовки бакалаврів з напряму підготовки 0804 “Комп’ютерні науки” спеціальності 6.080400 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Викладацький склад -: доцент кафедри "комп'ютерних наук" Шпінталь М.Я - лекційні заняття, лабораторні роботи; викладач кафедри "комп'ютерних наук" Шевчук, Р.П. - лабораторні роботи.

Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 216 год. (6 кредити ECTS) в тому числі лекції - 36 год., лабораторні роботи – 36 год., самостійна робота студентів – 137 год., індивідуальна робота - 7 год. Дисципліна навчається на четвертому курсі протягом 1 триместру, тижневе навантаження 18 год., з них аудиторних - 6 год.

Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні заняття, виконання індивідуальних завдань під керівництвом викладача та самостійно, робота в Інтернет.

Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни "Основи розробки трансляторів" використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

-         поточне тестування та опитування;

-         підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

-         оцінювання виконання ІНДЗ;

-         підсумковий письмовий екзамен.

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни "Основи розробки трансляторів" визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

                                                                                                                                         %

Модуль 1

(підсумкове тестування)

Модуль 2

(Поточне опитування)

 

 

Модуль 3

(підсумкова оцінка за ІНДЗ)

 

 

Модуль 4

(письмовий екзамен)

 

 

Разом

 

 

Змістовий модуль 1

Т 1-2

Т 3-4

Т 5-6

Т 7-8

 

10

 

10

 

40

 

100

10

10

10

10

40

Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ЕСТS

90-100

відмінно

A (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75-84

 

 

С (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64

 

 

Е (достатньо)

35-59

незадовільно

FХ (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

 

 

F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 64 гостей та відсутні користувачі