1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Моделювання систем

Назва дисципліни – Моделювання систем (шифр дисципліни 3.10). Зміст дисципліни: Змістовний модуль 1. Основи економіко-математичного моделювання. Тема 1. Економіко-математичне моделювання як метод прийняття ефективних рішень. Тема 2. Система економіко-математичних моделей оптимального планування та управління. Тема 3. Моделі масового обслуговування. Тема 4. Методи сіткового планування та управління.Змістовний модуль 2. Імітаційне моделювання. Тема 5. Імітаційне моделювання інформаційних систем. Тема 6. Реалізація імітаційної моделі засобами пакету моделювання дискретних систем GPSS. Тема 7. Оцінка точності і достовірності результатів моделювання. Тема 8. Планування імітаційних експериментів з моделями. Тема 9. Структурне моделюванняПопередні умови – вивчення курсу “Моделювання систем” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (спеціальні розділи математики, прикладна теорія цифрових автоматів, теорія інформації та кодування, обчислювальні системи), цілеспрямовані роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, лаботаторних роботах, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.Мета і завдання вивчення дисципліни. Головним завданням курсу “Моделювання систем” є засвоєння студентами основ методології та принципів побудови моделей інформаційних процесів і подальшої обробки результатів моделювання засобами обчислювальної техніки. Оволодіння цим курсом повинне ознайомити студента з принципами і методами побудови моделей інформаційних процесів і систем. У цьому курсі вивчається методологія і технологія машинного моделювання систем, формалізація і алгоритмізація процесів функціонування автоматизованих систем обробки інформації і управління, організація статичного моделювання на ЕОМ, інструментальні засоби модулювання. Значна увага приділяється питанням імітаційного моделювання інформаційних систем та мереж на базі моделюючої системи GPSS, різноманітними підходами до моделювання інформаційно-обчислювальних процесів (в тому числі паралельних)..            У результаті вивчення дисципліни “Моделювання систем” студент повинен знати:
 • технологію машинного моделювання систем;
 • формалізацію і алгоритмізацію процесів функціонування автоматизованих систем обробки інформації і управління;
 • організацію статистичного моделювання на ЕОМ;
 • інструментальні засоби моделювання.
У результаті вивчення дисципліни “Моделювання систем” студент повинен вміти:·        здійснювати імітаційне моделювання інформаційних систем і мереж на базі моделюючої системи GPSS; ·        використовувати різні підходи до моделювання інформаційно-обчислювальних процесів (у тому числі паралельних).Навчальні матеріали.
 1. Шевчук Р., Гончар Л. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Моделювання систем” // Тернопіль, 2004. – 58 с.
 2. Бычков С.П., Храмов А.А. Разработка моделей  в системе моделирования GPSS. Учебное пособие. М.: МИФИ, 1997. - 32с.
 3. В.Ф. Ситник., Н.С. Орченко. Імітаційне моделювання. Навчальний посібник. –К: КНЕУ, 1998. – 232 с.
 4. Машина Н.І. Математичні методи в економіці. Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2003. –148 с.
 5. В.Ф. Ситник. Системи підтримки прийняття рішень, -КНЕУ. – 2004.
Обовязкові та факультативні розділи дисципліни.Усі наведені вище теми є обов’язковими.Статус дисципліни – нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки для підготовки бакалаврів з напрямку 0804 “Комп’ютерні науки” спеціальності 6.080400 "Програмне забезпечення автоматизованих систем".Викладацький склад – лектор, лабораторні роботи, екзаменатор старший викладачГончар Л.І.; лабораторні роботи – викладач Шевчук Р.П.Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 135 год., (4 кредитів ECTS), в тому числі лекції – 24 год., лабораторні заняття – 24 год., індивідуальна робота – 5 год., самостійна робота – 82 год. Дисципліна вивчається на 4 курсі протягом 10 триместру. Тижневе навантаження – 2 год., лекцій та 2 год., лабораторних робіт.Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються: лекції та лабораторні заняття в комп’ютерному класі; робота в Internet; виконання ІНДЗ.Оцінювання. У процесі викладання дисципліни “Моделювання систем” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою:-                     поточне тестування та опитування;-                     підсумкове тестування по кожному змістовному модулю;-                     оцінювання виконання ІНДЗ;-                     підсумковий письмовий екзамен.Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Моделювання систем” визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:                                                                                                                                   %

Модуль 1

(підсумкове тестування)
Модуль 2(поточне опитування) Модуль 3 (підсумкова оцінка за ІНДЗ) Модуль 4 (письмовий екзамен) Разом
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 10 30 40  100
2 2 3 3 2 2 2 2 2
10 10
   

 • Шкала оцінювання:

За шкалою університету

За національною шкалою

За шкалою ECST

90-100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75-84

С (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64

E (достатньо)

35-59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

  Мова викладання – дисципліна викладається українською мовою. Структура залікового кредиту – дисципліна “Моделювання систем” має один заліковий кредит, який складається з 4 модулів і оцінюється в кількості 4 кредитів ECTS, які зараховуються студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з чотирьох модулів, становить 60 балів і вище.  

 

 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 39 гостей та відсутні користувачі