1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Об'єктно-орієнтоване програмування (C++, C#)

Назва дисципліни: Об’єктно–орієнтоване програмування / COS 220 Introduce to computer science 2-3cr. (шифр дисципліни 2.07)Опис дисципліни. Змістовий модуль 1. Основні поняття ООП, мова проектування UML, створення простих класів. Вступ в об’єктно–орієнтоване програмування. Класи. Об’єкти. Об’єктно-орієнтований аналіз і декомпозиція складних об’єктів. Об’єктно-орієнтований синтез інформаційних моделей. Використання мови об’єктно-орієнтованого моделювання UML. Перевантаження операторів.Змістовий модуль 2. Ієрархія класів, об’єктно-орієнтоване проектування. Наслідування. Шаблони. Обробка виняткових ситуацій. Ієрархії класів. Організація стандартної бібліотеки і контейнери. Проектування з використанням С++.Попередні умови. Для засвоєння дисципліни студентам необхідні знання і навики, отримані при вивченні дисциплін: “Основи програмування та алгоритмічні мови", “Теорія алгоритмів та структур даних”.Мета і завдання вивчення дисципліни. Мета викладання дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” полягає у наданні теоретичних знань та практичних навиків проектування з використанням об’єктно-орієнтованих мов проектування, таких як UML, та написанні об’єктно-орієнтованих програм з використання сучасних об’єктно-орієнтованих мов програмування. Завданням дисципліни є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок принципів об’єктно-орієнтованої декомпозиції складних об’єктів, розробки проектів та написанні на їх основі ефективних програм з використанням всіх переваг об’єктно-орієнтованої парадигми проектування та програмування.У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:-      фундаментальні концепції ООП;-      мову об’єктно-орієнтованого проектування UML;-      перевантаження операторів;-      наслідування;-      шаблони;-      методи обробка виняткових ситуацій;-      ієрархію класів;-      організацію стандартної бібліотеки і контейнерів;-      принципи проектування та реалізації ООП.У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:-      Визначати класи та об’єкти при застосуванні об’єктно-оріентованих технологій програмування;-      Здійснювати об'єктно-орієнтовану декомпозицію предметної області в умовах проектування складних об'єктів і систем за допомогою процедур об'єктно-орієнтованого аналізу, об'єктно-орієнтованого проектування, використовуючи визначення класів, поведінки об'єктів, структури даних та їх взаємозв'язки;-      Здійснювати об'єктно-орієнтований синтез інформаційної та функціональної моделі в умовах проектування складних об'єктів і систем за допомогою процедур об'єктно-орієнтованого аналізу, об'єктно-орієнтованого проектування, об'єктно-орієнтованого програмування, використовуючи діаграми класів, процесів, об'єктів;-     Розробляти об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі за допомогою мов об'єктно-орієнтованого моделювання в умовах проектування складних об'єктів та систем, використовуючи об'єктно-орієнтовану нотацію складних систем.Навчальні матеріали1.         Б.Страуструп Язык программирования С++, спец.изд. /Пер. с англ — М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» – «Невский Диалект», 2002. 1099с.2.       Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования.: "ДМК", "Питер", 2001.3.       Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: Пер. с англ. – М.: Конкорд, 1992. – 519с.,ил.4.       С.Липман, Ж.Лажойе, Язык программирования С++. Вводный курс. 3-е издание./Пер. с англ — М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» – «Невский Диалект», 2002. 1104с.5.       Бьярн Страуструп. Язык программирования С++. Т1. Пер. с англ. – К.: „ДиаСофт”. 1993.6.      Бьярн Страуструп. Язык программирования С++. Т2. Пер. с англ. – К.: „ДиаСофт”. 1993.7.       Г. Шилдт Теория и практика C++.: "BHV – Санкт-Петербург", 1999 416 с.8.       Скотт Мейерс Эффективное использование C++. 50 рекомендаций по улучшению ваших программ и проектов : "ДМК", 2000, 240 с.9.       Джефф Элджер C++ : библиотека программиста.: "Питер", 2000, 320 с.10.   Вайнер Р., Пинсон Л. C++ изнутри. Пер. с англ.- К.: ДиаСофт, 1993. — 304с.11.     Причард Д.Дж. COM и CORBA. Архитектуры, стратегии и реализации: Лори, 2001г., 372с.Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі наведені вище теми є обов’язковими.Статус дисципліни. Нормативна дисципліна циклу природничо-наукової підготовки для підготовки бакалаврів з напрямку 0804 “Комп’ютерні науки” спеціальності 6.080400 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (АУФ).Викладацький склад. Лектор і екзаменатор – викладач Горішний О.В.Тривалість вивчення дисципліни. Загальний обсяг –216 год. (6 кредитів ECTS), в тому числі лекції – 48 год., лабораторні заняття – 48 год., самостійна робота студентів – 110 год., індивідуальна робота – 10 год. Дисципліна вивчається на 2 курсі протягом 3 семестру, тижневе навантаження  – 3 год. лекцій та 3 год. лабораторних занять.Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються: лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота, індивідуальна робота, курсове проектуванняОцінювання. В процесі вивченя дисципліни використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою:-      поточне опитування;-      підсумкове тестування за кожним змістовним модулем;-      оцінювання виконання індивідуального завданя (ІНДЗ);-      підсумковий письмовий екзамен.Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        %
Модуль 1 (підсумкове тестування) Модуль 2 (поточне опитування) Модуль 3 (підсумкова оцінка з ІНДЗ) Модуль 4 (письмовий екзамен) Ра-зом

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

 

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7 Т8-9 Т10-11 Т12-13 20 10 35 100
5 5 5 5 5 5 5
20 15  

 

Підсумковий бал курсової роботи з дисципліни:                                                  %
Змістовність курсової роботи Оформлення курсової роботи Захист Разом  
40 20 40 100  
 
 
Шкала оцінювання
За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90-100 відмінно A (відмінно)
85-89 добре B (дуже добре)
75-84 C (добре)
65-74 задовільно D (задовільно)
60-64 E (достатньо)
35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)
Мова викладання. Дисципліна викладається українською мовою.Структура залікового кредиту. Дисципліна має один заліковий кредит, який складається з чотирьох модулів і оцінюється кількістю кредитів ECTS, які зараховуються студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з чотирьох модулів, становить 60 балів і вище.
  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 44 гостей та відсутні користувачі