1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Основи програмування і алгоритмічні мови

 Назва дисципліни - Основи програмування та алгоритмічні мови /COS 220 Introduce to computer science 1-3 cr (шифр дисципліни 2.06)Змістовний модуль 1. Основні поняття програмування. Тема 1. Основні поняття та означення. Тема 2. Синтаксис мови С++. Тема 3. Структура програми на мові С++. Тема 4. Оголошення змінних. Тема 5. Керування вводом-виводом на екран. Тема 6. Вирази. Змістовний модуль 2. Засоби реалізації основних структур.Тема 7. Засоби мови С++ для реалізації основних структур алгоритмів. Тема 8. Складні типи даних в С++. Тема 9. Вказівники та посилання. Тема 10. функції. Тема 11. Рядки і операції з ними. Тема 12. Використання стандартного класу стрічок string. Тема 13. Директиви пре процесора. Тема 14. Модифікатори пам’яті. Тема 15. Файловий ввід / вивід.Змістовний модуль 3. Засоби об’єктно-орієнтованого програмування. Тема 16. Об’єктно-орієнтоване програмування. Тема 17. Поліморфізм і віртуальні функції. Тема 16. Спадкування.  Тема 19. Шаблони. Попередні умови - для засвоєння дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” студентами необхідні знання і навики, отримані при вивчені шкільного курсу “Основи інформатики”.Мета і завдання вивчення дисципліни. Мета дисципліни  полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами побудови сучасних мов програмування, поширених технологій програмування, класифікацією та особливостями, областю застосування різних мов, а також набутті навиків практичного програмування (на прикладі мови С++).Завданням дисципліни є набуття студентами теоретичних знань про принципи побудови сучасних мов програмування, вивчення основних конструкцій мов, типових задач алгоритмічного програмування, набуття досвіду роботи в інтегрованому середовищі розробки програм (на прикладі компілятора Воrland С++) та проходженні повного циклу розробки (розробка алгоритму -кодування - компіляція - відлагодження - документування). Таке поєднання теоретичних та практичних знань та вмінь сприяє як достатньому оволодінню роботою з конкретними існуючими середовищами розробки, так і полегшенню освоєння нових засобів програмування та переходу на нові середовища та операційні системи в майбутньому.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:'

-       основи теорії алгоритміки;-       основні конструкції алгоритмічних мов програмування, зокрема С++;-       основні алгоритми сортування знаходження мінімальних та максимальних значень;-       основи об’єктно-орієнтованого програмування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

-       використовувати теоретичні знання в процесі створення програм;-       застосовувати основні алгоритмічні структури при описі логіки інформаційних систем.

-   програмувати в будь які алгоритмічній мові програмування.

Навчальні матеріали1. Ковалюк Е.В. Основи програмування.‑ К.: Видавнича група BHV, 2005.‑ 384с.: іл..2. Прата С. Язык программирования С. Лекции и упражнения. -К.:ДиаСофт, 2001.-432с.3.  Б.Страуструп Язык программирования С++, спец.изд. /Пер. с англ — М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» - «Невский Диалект», 2002. 1099с.4. Белецкий Я. Знциклопедия языка СИ. — М.: Мир, 1992. — 687 с.5. Страуструп Б. Язык программирования С++: Пер. с англ. — К.: ДиаСофт, 1993. — 4.1 — 264с. 4.2 — 296с.

6. С. Липман, Ж. Лажойе, Язык программирования С++. Вводный курс. 3-е издание./Пер. с англ. — М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» - «Невский Диалект», 2002. 1104с.            ;

Обов'язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі наведені вище теми є обов'язковими.  ІСтатус дисципліни - Нормативна навчальна дисципліна з циклу природничо-наукової підготовки бакалаврів з напряму підготовки 0804 “Комп’ютерні науки” спеціальності 6.080400 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (АУФ).Викладацький склад -: доцент кафедри "комп'ютерних наук" Шпінталь М.Я - лекційні заняття, лабораторні роботи.Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 198 год. (5,5 кредитів ECTS) в тому числі лекції - 48 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна робота студентів – 110 год., індивідуальна робота - 8 год. Дисципліна навчається на першому курсі протягом 2 семестру, відповідне тижневе навантаження 12 год., з них аудиторних - 5 год.Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні заняття, виконання індивідуальних завдань під керівництвом викладача та самостійно, робота в Інтернет.Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:-         поточне тестування та опитування;-         підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;-         оцінювання виконання ІНДЗ;-         підсумковий письмовий екзамен.Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:                                                                                                                                           %
Модуль 1(підсумкове тестування) Модуль 2(Поточне опитування)   Модуль 3(підсумкова оцінка за ІНДЗ)   Модуль 4(письмовий екзамен)   Разом  
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовний модуль 3
Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7-9 Т10-12 Т13-15 Т16-17 Т18-19  10  15  35  100
5 5 5 5 5 5 5 5
15 15 10
Шкала оцінювання:
За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ЕСТS
90-100 відмінно A (відмінно)
85-89 добре В (дуже добре)
75-84    С (добре)
65-74 задовільно D (задовільно)
60-64    Е (достатньо)
35-59 незадовільно FХ (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34    F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)
 Мова викладання - дисципліна викладається українською мовою.Структура залікового кредиту - дисципліна "Основи програмування та алгоритмічні мови" має один заліковий кредит, який складається з чотирьох модулів і оцінюється кількістю 2.5 кредитів-ЕСTS, які зараховують студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з чотирьох модулів, становить 60 балів і вище.
  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 60 гостей та відсутні користувачі