1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Дослідження і проетування вбудованих КС

Лектор:
Викладач практичних занять:
АНОТАЦІЯНазва дисципліни – ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ ВБУДОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ (СКСс - 7)Зміст дисципліни. Змістовий модуль 1. Структури вбудованих комп’ютерних систем, методологія збору, обробки, передавання даних та керуючих сигналів для об’єктів управління. Тема 1. Роль вбудованих комп’ютерних систем в сучасних інформаційних та автоматизованих системах. Тема 2. Типи технологічних даних та способи їх представлення. Тема 3. Принципи, методи аналого-цифрового та цифро-аналогово перетворення сигналів. Тема 4. Цифро-аналогові перетворювачі, їх типи, принципи роботи та особливості використання. Тема 5. Аналого-цифрові перетворювачі, їх типи, принципи роботи та особливості використання. Тема 6. Дискретні кодові базиси та елементи на їх базі. Тема 7. Етапи створення і проектування вбудованих комп’ютерних систем. Тема 8. Сенсори та виконавчі механізми вбудованих комп’ютерних систем. Тема 9. Обчислювальні  та керуючі елементи вбудованих комп’ютерних систем. Змістовий модуль 2. Методика проектування та побудови вбудованих комп’ютерних систем та їх елементів. Тема 10 Системи передавання даних та інтерфейси для вбудованих комп’ютерних систем. Тема 11. Системи автоматизаного проектування для створення та моделювання вбудованих комп’ютерних систем та їх елементів. Тема 12 Методи та принципи вибору обладнання при побудові вбудованих комп’ютерних систем. Тема 13 Алгоритми та методи цифрової обробки даних, способи управління об’єктами керування   . Тема 14. Розробка та створення спеціалізованого програмного забезпечення для вбудованих комп’ютерних систем. Тема 15 Оцінка ефективності роботи системи та її елемнтів.Тема 16. Методи підвищення надійності та завадостійкості вбудованих комп’ютерних систем Тема 17. Перспективи розвитку вбудованих комп’ютерних систем. Попередні умови – вивчення курсу “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із курсів (прикладна теорія цифрових автоматів, системне програмування, комп’ютерна електроніка, сенсори СКС, системи передавання даних), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури та електронних видань, активної роботи на лекціях, практичних  та лабораторних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.Мета і завдання вивчення дисципліни. Метою викладання дисципліни “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” полягає у наданні теоретичних знань, практичних навиків використання теорії та методів побудови вбудованих комп’ютерних систем, як інструментарію дослідження, моделювання, аналізу та проектування об’єктів управління, використання і закріплення знань з базових технічних дисциплін(прикладна теорія цифрових автоматів, системне програмування, комп’ютерна електроніка, сенсори СКС, системи передавання даних тощо). Завданням дисципліни є вивчення наукового інструментарію теорії проектування комп’ютерних систем; набуття вмінь та навичок використання їх для вирішення задач проектування, експлуатації та модернізації вбудованих комп’ютерних систем об’єктів народного господарства. Предмет проектування вбудованих комп’ютерних систем – вимірювальні системи, навігаційне та метрологічне обладнання транспортних засобів та стаціонарних об’єктів, засоби зв’язку, системи автоматизованого управління, телекомунікаційні системи, системи екологічного моніторингу.В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: Основи теорії систем їх класифікації, характеристики, галузі застосування; Теорію сигналів та методів їх формування та обробки; Пристрої цифрової обробки даних; елементи теорії теоретико-числових перетворень та числових базисів; Елементи математичної статистики; елементи теорії моделювання та комбінаторики; Основи території систем передавання даних; елементи теорії надійності систем; Методи верифікації систем та їх елементів; В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: використовувати символіку та математичний апарат теорії систем для опису елементів систем їх кількісних та якісних відношень, розрахунок їх параметрів та визначення характеристик; розв’язувати задачі дослідження систем і відношення їх елементів, проводити оптимізацію систем, задачі розрахунку ентропії елементів та системи в цілому;  побудова структурних, функціональних, принципових схем системи та її елементів; використовуючи методи теорії надійності проводити аналіз існуючих систем та видачу рекомендацій по її вдосконаленню; проводити проектування, симуляцію, макетування системи за допомогою спеціалізованого програмного та апаратного забезпечення, оформити проект системи у відповідності до ЄСКД.;

Навчальні матеріали

1. S. Gupta, N. Dutt, R. Gupta, and A. Nicolau. SPARK: A Parallelizing Approach to the High-Level Synthesis of Digital Circuits. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, March 2004.
2. P. Grun, N. Dutt, and A. Nicolau. Memory Architecture Exploration for Programmable Embedded Systems. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, January 2003.
3. F. Vahid and T. Givargis. Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction. John Wiley and Sons, Inc., October 2001.
4. A. Gerstlauer, R. Dömer, J. Peng, and D. Gajski. System Design: A Practical Guide with SpecC. Kluwer Academic Publishers, May 2001.
 5. D. Gajski. Principles of Digital Design. Prentice Hall, January 1997
.
6. МартинДж. Вычислительные сети и распределенная обработка данных.–М.:Финансы и статистика, 1985.–256с.школа.-1989.-396с.7. Николайчук Я.М. Низові обчислювальні мережі.-Учбовий посібник.-Київ:УМК ВО, 1990р.-64с.8. ПономаренкоВ.С. Проектування інформаційних систем.-Київ: “Академія”, 2002.-488с.9. Орнатский П.П. Теоретические основи информаиионно І измерительной техники.- К.:Вища школа, 1983.-445 с.10. Николайчук Я.Н. Низовые вычислительные сети: Учеб. пособие.- К.: УМК БО, 1990.- 55 с.11. Морозов Б.К., Долганов А,3. Основи теории информационых сетей.- У.; Высш. шк., 1987.- 271 с.12. Каган Б.М.. Воителев А,И,. Лукянов Л.М. Системы связи ЭВМ с обектами управлення в АСУ ТП./ Под ред., Б.М. Кагана.- М.;Советское радио, 1998.- 304 с.13. Каган Б.М., Сташин В,В. Основы проектированих микропроцессорных устройств автоматики.- М.: Энергоиздат, 1987.- 304 с. 14. Палагин А.В., Николайчук Я.Н. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реального времени.- К.: Знание, 1988.- 19 с.15. Палагин А.В., Павлишин С.В. Организация и принципы построения локальной сети управления технологическими объектами. – К.: ИК АН УССР, 1987. – 23с Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі наведені вище теми є обов’язковими.Статус дисципліни – нормативна дисципліна циклу професійної підготовки спеціалістів з напряму комп’ютерна інженеріяВикладацький склад – лектор і екзаменатор д.т.н., проф. Николайчук Я.М., лабораторні роботи під керівництвом викладача Круцкевича Н.Д.Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 144 год. (4 кредити ECTS), в тому числі лекції – 48 год., лабораторні заняття – 24 год., практичні заняття – 24 год., індивідуальна робота – 2 год. Дисципліна вивчається на 5 курсі протягом 1-го триместру, тижневе навантаження в 1-му триместрі – 4 год. лекцій, 2 год. практичних занять та 2 год. лабораторних занять.Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються: лекції та лабораторні заняття, виконання індивідуальних завдань під керівництвом викладача та самостійно, робота в Internet.Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента за 100 бальною шкалою:-          поточне опитування;-          підсумкове тестування за кожним змістовним модулем;-          виконання лабораторних робіт;-          оцінювання ІНДЗ;-          підсумковий письмовий екзамен;Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:%

Модуль 1 (підсумкове тестування)

Модуль 2 (лабораторні роботи) Модуль 3 (ІНДЗ) Модуль 4 (письмовий контроль) Разом
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
10 10 20 20 40 100

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання курсової роботи з дисципліни „ Проектування вбудованих комп’ютерних систем” визначається як середньозважена сума балів кожної складової критерію оцінки з ваговими коефіцієнтами (в %):

%

Оформлення курс.роботи

Захист курс. роботи

Змістовн. курс.роботи

Разом

20

40

40

100

 

Шкала оцінювання

 

За шкалою унів

За нац. шкалою За шкалою ECTS
90-100 відмінно A (відмінно)
85-89 добре B (дуже добре)
75-84 C (добре)
65-74 задовільно D (задовільно)
60-64 E (достатньо)
35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)
 Мова викладання – дисципліна викладається українською мовою.Структура залікового кредиту – дисципліна “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” має один заліковий кредит, який складається з чотирьох модулів і оцінюється кількістю 4 кредитів-ECTS, які зараховують студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як середня зважена з чотирьох модулів становить 60 балів і вище.

 

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 65 гостей та відсутні користувачі