1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Безпровідні комп'ютерні системи

Лектор:Викладач практичних занять:

АНОТАЦІЯ

 Назва дисципліни. БЕЗПРОВІДНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ (шифр дисципліни СКСм – 14).

Зміст дисципліни.

Змістовний модуль 1. Технологія безпровідного зв’язку.

Тема1.Проблеми та технології бездовідного зв’язку.

Тема 2. Основи передавання інформації.

Тема 3. Сітки зв’язку. Методи комутації і архітектура протоколів. Локальні, міські і глобальні сітки. Методи комутації каналів і пакетів. Архітектури протоколів TCP/IP I OSI.

Змістовний модуль 2. Організація безпровідних сіток.

Тема 4. Технологія безпровідного зв’язку. Антени. Захист від помилок.

Тема 5. Організація безпровідних сіток. Супутниковий зв’язок.

Тема 6. Безпровідникові сотові сітки.

 

Попередні умови вивчення курсу Безпровідні комп’ютерні системи . Засвоєння дисципліни передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (фізика, вища математика, дискретна математика, комп’ютерна електроніка, прикладна теорія цифрових автоматів, цифрова обробка сигналів та зображень), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, виконання лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань

 

Мета і завдання вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни “Безпровідні комп’ютерні системи” є ознайомлення з широкою номенклатурою комп’ютерних систем передачі даних, базовими принципами і питаннями фундаментальної важливості, які відносяться як до технологій так і до архітектури. Завданням дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних навиків у проектуванні регіональних і локальних сіток на рівнях фізичному, керування доступом до середовища і логічного каналу; засвоєнні принципів міжсіткової взаємодії з використанням маршрутизаторів та протоколів Internet (IP); .

В результаті вивчення дисципліни “Безпровідні комп’ютерні системи” студенти повинні:

Знати: типи комп’ютерних систем, які застосовуються при організації сіток без провідного зв’язку, а також визначати їх особливості за архітектурою, діапазоном частот, схемою кодування сигналів, виправленням помилок.

Вміти: аналізувати основні фактори, які впливають на побудову структури системи і на якість передачі інформації: спотворення сигналу із змінною амплітуди і фази його загасання і затримка з врахуванням допустимого рівня похибок;

засвоїти принципи розробки глобальних сіток з комутацією каналів і пакетів, керування перенавантаження в різних типах сіток;

Навчальні матеріали.

1.. Вильям Стопінг “Беспроводные линии связи и сети”. Изд. “Вільямс” М.С.-П.К. 2003, 638.

2. Скляр Б.// Цифровая связь: теоретические основы и практическое применение.– М.: Издат. дом «Вильямс».– 2003

3. Климаш М.М., Ящишин Є.М.// Радіомережі коміркового зв’язку.– Львів.– 2002.– 352с.

Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі наведені вище теми є обов’язковими.Статус дисципліни. Вибіркова дисципліна циклу дисциплін, затверджених радою університету з напрямку 0915 – “Комп’ютерна інженерія” спеціальності 8.091503 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”.Викладацький склад . Лектор і екзаменатор – к.т.н., доц. Притуляк Я.Г.Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 108 год. (3 кредити ECTS), в тому числі лекцій – 12 год., лабораторних занять – 12 год., індивідуальна робота – 10 год., самостійна робота студентів – 74 год. Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі проводяться: лекції, лабораторні заняття під керівництвом викладача, самостійне вивчення спеціалізованих літературних джерел та джерел Інтернет.Оцінювання. В процесі вивчення дисципліни "Безпровідні комп’ютерні системи ” використовуються такі методи оцінювання роботи навчальної студента за 100-бальною шкалою: поточне опитування; підсумкове тестування за кожним змістовним модулем; оцінювання виконання лабораторних робіт;  індивідуальне завдання; підсумковий письмовий екзамен.Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни „ Безпровідні комп’ютерні системи ” визначається як середньозважена сума балів кожної складової залікового кредиту з ваговими коефіцієнтами (в %):%
Модуль1 (підсумкове тестування) Модуль 2 (захист лабор.робіт) Модуль 3 (письмовий контроль) Модуль 4 (ІНДЗ)

Разом

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3
10 10 10 20 30 20 100
 Шкала оцінювання 
За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90–100 відмінно A (відмінно)
85–89 добре B (дуже добре)
75–84 C (добре)
65–74 задовільно D (задовільно)
60–64 E (достатньо)
35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
0–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)
 Мова викладання. Дисципліна викладається українською мовою.Структура залікового кредиту. Дисципліна „ Безпровідні комп’ютерні системи ” має один заліковий кредит, який складається з 3 модулів і оцінюється кількістю 3 кредитів ETCS, які зараховуються студентові у випадку, якщо підсумковий бал, одержаний як сума балів чотирьох модулів, становить 60 балів і більше. 

 

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 69 гостей та відсутні користувачі