1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Основи побудови СКС

Лектор:Викладач практичних занять:Викладач лабораторних занять: АНОТАЦІЯНазва дисципліниОСНОВИ ПОБУДОВИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ (шифр дисципліни СКСб - 43) Зміст дисципліни. Змістовний модуль 1. Системні об’єкти та архітектура спеціалізованих комп’ютерних систем. Тема1. Системні об’єкти СКС. Характеристики системних об’єктів СКС. Критерії проблемної орієнтації СКС. Розрахунок характеристик СКС. Тема 2. Архітектура СКС: монопольна, розділеного часу, мультипрограмна, мультипроцесорна; мережеві архітектури: магістральна, зіркова, кільцева, систолічна. Багаторівневі архітектури СКС: ієрархічна, трьохрівнева магістральна, зірково-магістральна; СКС з безпровідними каналами зв’язку: на основі радіоканалів; на основі оптичних каналів зв’язку. Сотові СКС. Тема 3. Статистичні та інформаційні моделі об’єктів СКС: сигнальні, статистичні, спектральніЗмістовний модуль 2. Моделі об’єктів спеціалізованих комп’ютерних систем Тема 4. Кореляційні моделі об’єктів СКС: знакова, релейна, коваріаційна, кореляційна, нормована кореляційна, структурна, модульна, еквівалентності. Тема 5. Логіко-статистичні інформаційні моделі об’єктів СКС:амплітудна, динамічна, фазова, глобальна дисперсія. Тема 6. Моделі квазістаціонарних об’єктів СКС: часова ймовірнісна, кластерна. Тема 7. Ентропійні моделі та млоделі Хемінового простору.Змістовний модуль 3. Цифрові фільтри, рандомізація, цифрові спектральні процесори. Тема 8. Цифрова згортка та цифрова фільтрація даних в СКС. Лінійні та нелінійні цифрові фільтри. Тема 9. Рандомізація цифрових даних в СКС. Випадкова та функціональна рандомізація. Тема 10. Цифрові приймачі рандомізованих даних і стиснення даних на основі рандомізації. Тема 11. Процесори побудови інформаційних моделей СКС. Цифрові автокорелятори та взаємокорелятори. Цифрові спектральні процесори.Попередні умови – вивчення курсу “Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем” передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (фізика, вища математика, дискретна математика, комп’ютерна електроніка, прикладна теорія цифрових автоматів, цифрова обробка сигналів та зображень), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, виконання лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.Мета і завдання вивчення дисципліни. Метою дисципліни “Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем” є вивчення теоретичних основ, методології та техніки побудови СКС, а також оволодіння знаннями вміннями та навичками практичного вирішення спеціалізованих задач дослідження та управління складними квазістаціонарними та нестаціонарними об’єктами, реалізації програмно-апаратного забезпечення побудови інформаційних моделей об’єктів управління та їх використання в реальному масштабі часу.В результаті вивчення дисципліни “Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем ” студенти повинні:Знати: архітектуру спеціалізованих комп’ютерних систем; атрибути теорії, методології та техніки спеціалізованих комп’ютерних систем; характеристики системних об’єктів СКС; інформаційні моделі складних об’єктів управління, спецпроцесори цифрової обробки даних в реальному часі.Вміти: будувати архітектуру багаторівневих СКС, розробляти інформаційні моделі складних стаціонарних, квазістаціонарних та нестандартних об’єктів управління, проектувати спецпроцесори СКС.Мати навики, які б закріплювали названі вміння стосовно системних об’єктів та багаторівневих архітектур спеціалізованих комп’ютерних систем.

Навчальні матеріали

1. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. - 2-е изд, исправленное. - М.: Радио и связь, 1989.- 352 с.2. Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986.-280 с.3.. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭОМ. – К.: Вища школа, 1991.-422 с.4. Преснухин Л.Н., Воробьев Н.В., Шишкевич А.А. Расчет элементов цифровых устройств. – М.:Высшая школа, 1991.-528 с.5. Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів: Бак, 1999, - 468с., іл.6. Комп’юте6рные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – СПб: Питер 2000. – 672 с.7. Хаусли Т.: Системы передачи и телеобработки даных. Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1994 – 456 с.: ил8. Я.М. Николайчук. Низові обчислювальні мережі: Навчальний посібник / К.: УМКВО, 1990. – 55с.9. Паладин А.В., Николайчук Я.М. Опыт разработки микропроцесорных распределенных систем реального времени. – К.: Знание, 1988. – 19с.10. Таненбаум Е. Компьютерные сети.-СПб.:Питер, 2003.-92с.Обов’язкові та факультативні розділи дисципліни. Усі наведені вище теми є обов’язковими. Статус дисципліни – нормативна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів з напрямку 0915 – “Комп’ютерна інженерія”Викладацький склад – лектор і екзаменатор професор Я.М.Николайчук, лабораторні заняття під керівництвом викладача Круцкевича Н.Д.

Тривалість вивчення дисципліни – загальний обсяг – 270 год. ( 7,5 кредитів ЕCNS) в тому числі лекції – 72 год., лабораторні роботи – 48 год., самостійна робота студентів – 120 год., індивідуальна робота – 30 год. Дисципліна вивчається на четвертому курсі протягом 10, 12 триместру, тижневе навантаження в 10 триместрі – 2 години  лекцій, 2 год. лабораторних робіт; в 12 триместрі – 4 години  лекцій, 2 год. лабораторних робіт.

Методика викладання і методи навчання. У навчальному процесі застосовуються: лекції; практичні; лабораторні роботи; індивідуальні заняття; виконання індивідуальних занять під керівництвом викладача та самостійно.Оцінювання.  В процесі вивчення дисципліни “Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем” використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента за 100 – бальною шкалою:        поточне опитування;        підсумкове тестування за кожним змістовним модулем;        виконання лабораторних робіт;        підсумковий письмовий контроль;        оцынювання (ІНДЗ).Підсумковий бал (за 100 бальною шкалою) з дисципліни “Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем” визначається як сума кожної складової залікового кредиту:%
Модуль 1 (підсумкове тестування) Модуль 2(лабораторні роботи) Модуль 3 (письмовий контроль)

Модуль 4 (ІНДЗ)

Разом

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3
10 10 10 20 30 20 100
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) за виконання курсової роботи з дисципліни „ Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем” визначається як середньозважена сума балів кожної складової критерію оцінки з ваговими коефіцієнтами (в %):%
Оформлення курсової роботи Захист курсової роботи Змістовність курсової роботи

Разом

20 40 40 100
Шкала оцінювання
За шкалою Університету За національною шкалою За шкалою ЕCNS
90-100 відмінно

A (відмінно)

85-89 добре B (дуже добре)
75-84 C (добре)
65-74 задовільно D (задовільно)
60-64 E (достатньо)
35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)
Мова викладання – дисципліна викладається українською мовою.Структура залікового кредиту – дисципліна “Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем” має один заліковий кредит, який складається з чотирьох модулів і оцінюється кількістю 7,5 кредитів ЕCNS, які зараховують студентові у випадку, якщо підсумковий бал становить 60 балів і вище.
  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 83 гостей та відсутні користувачі