1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Кафедра "Комп'ютерних наук", спеціальність ІПЗ магістр

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ

Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Назва кваліфікації

Магістр з інженерії програмного забезпечення

Рівень кваліфікації

Магістр –8-й рівень Національної рамки кваліфікацій

Офіційна тривалість програми

1 рік 6 місяців за денною формою навчання (90 кредитів ECTS)

Вимоги до вступу

Освітній ступінь бакалавра або спеціаліста. Вступні випробування та конкурс інтегральних рейтингів.

ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Інженерія програмного забезпечення – розділ комп'ютерної науки, який вивчає методи і засоби побудови комп'ютерних програм; відображає закономірності розвитку та узагальнює накопичений досвід програмування; оперує об'єктами (модулями, компонентами, програмними аспектами тощо) та визначає автоматизовані операції щодо їх вироблення; виробляє правила і порядок інженерної діяльності і керування технологічним процесом побудови з простих об'єктів нових, більш складних об'єктів (ПЗ,  сімейств систем, програмних проектів тощо), а також методи вимірювання й оцінювання готового продукту.

У сферу інженерії програмного забезпечення потрапляють всі питання і теми, пов'язані з організацією і поліпшенням процесу розробки ПЗ, управлінням колективом розробників, розробкою і впровадженням програмних засобів підтримки життєвого циклу розробки ПЗ. В даний час інженерія програмного забезпечення – це систематизований, регламентований і кваліфікований підхід до вирішення задач розробки, експлуатації і супроводу ПЗ.

В інженерії програмного забезпечення існує поняття промислове програмуванням. Як правило, це відбувається в команді, і абсолютно точно – для замовника, який платить за роботу гроші. При цьому необхідно точно розуміти, що потрібно замовникові, в які терміни треба виконати роботу, якої якості має бути результат – тобто все те, що задовольнить замовника і за що він заплатить. Щоб задовольнити цим додатковим вимогам, програмування «обростає» різними додатковими видами діяльності: розробкою вимог, плануванням, тестуванням, конфігураційним управлінням, проектним менеджментом, створенням різної документації (проектної, призначеної для користувача тощо). Розробці програмного коду передує аналіз і проектуванням (перше означає створення функціональної моделі майбутньої системи без урахування реалізації, для усвідомлення програмістами вимог і очікувань замовника; друге означає попередній макет, ескіз, план системи). Потрібні також спеціальні зусилля по організації процесу розробки.

ВИМОГИ ПРОГРАМИ

Студент повинен виконати програму підготовки відповідно до  навчального плану, який включає (90 кредитів ECTS): теоретичне навчання з дисциплін у вигляді аудиторних занять і самостійної роботи; виконання міждисциплінарної курсової роботи; проходження переддипломної практики; виконання магістерської роботи.

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської роботи.

ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Програмні результати навчання

Вміти проектувати компоненти архітектурного рішення.Здатність застосовувати сучасні інструментальні засоби для проектування та розробки мобільних додатків, розгортати та налаштовувати мобільні платформи. Застосовувати принципи гнучкого програмування та вміти їх виконувати.Вміти проектувати архітектурні рішення систем та мультимедіа. Розробляти програмне забезпечення, що спроможне функціонувати на більш ніж на одній програмній платформі чи операційній системі. Використовувати знання щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі. Володіння основами методів та технологій Data Mining.Аналізувати та використовувати методології і засобами управління підприємством, що сприяють оптимальній організації виробництва в сфері ІТ. Здатність визначати надійність програмних систем та комплексів.Здатність аналізувати вимоги до програмного забезпечення в умовах невизначеності.

Компетентності випускника

Інтегральна компетентність:здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі інженерії програмного забезпечення, що передбачає глибоке переосмислення наявних та продукування нових цілісних знань.

Загальні компетентності: володіння фундаментальними знаннями, що сприяють професійному розвитку, формуванню загальної культури й соціалізації особистості, її схильності до етичних цінностей; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми в процесі розробки ПЗ, генерувати нові ідеї, здатність самостійно продукувати і приймати рішення; володіння навичками міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді, налагоджувати контакт з різними за віком, характером і статусом людьми.

Спеціальні (фахові) компетентності: здатність конструювати складні архітектури інноваційного програмного забезпечення; володіння перспективними методами аналізу та розв’язання професійних завдань на основі знань про світові тенденції розвитку обчислюваної технік та інформаційних технологій; здатність видобувати та аналізувати вимоги до програмного забезпечення в умовах невизначеності; здатність аналізувати надійність програмної системи за експериментальними даними; здатність проектувати, реалізувати кросплатформні компоненти програмних продуктів; володіння гнучкими методологіями та методами розробки програмного забезпечення; здатність використовувати технології та інструменти проектування мобільних додатків для сучасних мобільних платформ; здатність застосовувати онтологічний підхід до використання знань в ІТ-бізнесі та використовувати OLAP-технології із побудовою гіперкубів даних;  володіння основами менеджменту, організації ІТ-бізнесу, володіння сучасними методами і управління проектами, технологіями підбору, пошуку та формування команди START-UP.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУПІДГОТОВКИ

Назва предмету (укр.)

Кредити ECTS

Години

Інтелектуальна власність

5

150

Методика викладання у вищій школі

5

150

Теорія надійності програмних систем

5

150

Методи та засоби ре інженерії програмного забезпечення

5

150

Інтервальні обчислення

5

150

Програмування для мобільних платформ

5

150

Гнучкі методи розробки програмного забезпечення

6

180

Cloud-технології

6

180

Інженерія крос-платформного програмного забезпечення

5

150

Інтелектуальний аналіз даних

5

150

Управління та стратегічний розвиток ІТ-бізнесу

5

150

Переддипломна практика

14

420

Курсова робота з дисципліни “Методи та засоби реінженерії програмного забезпечення”(міждисциплінарна)

3

90

Магістерська робота

16

480

Всього кредитів

90

2700

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 64 гостей та відсутні користувачі