1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Данилюк Ірина Вадимівна

Контакт

Зображення контакту

к.е.н., доцент

E-mail:

Телефон: 12-270 (внутр.)

Інша інформація

Інша інформація:

Освіта:

Братський індустріальний інститут (1989 р.; економіка та організація будівництва; інженер – економіст)

Публікації:

 • Зорій Н.М., Данилюк І.В.  Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико – прагматичний аспект. Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія,» 2011. – Випуск 17. – С.72 – 80
 • Михайлишин Н.П., Данилюк І.В. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства. Інноваційна економіка АПК. – 2’2012 (12) Тернопіль С. 190 – 193.
 • Голяш І.Д., Данилюк І.В. Аналіз маркетингових ризиків підприємства. Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 10. Частина 4. 2012 рік. С. 59 – 62
 • Данилюк І.В., Михайлишин Н.П. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством. Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 12. Частина 3. 2013 рік. С. 105 – 108
 • Данилюк І.В., Зорій Н.М. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ . Галицький економічний вісник № 1 (44), 2014. Науковий журнал. Тернопіль. С. 125 – 131
 • Михайлишин Н.П., Данилюк І.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства. Галицький економічний вісник № 2 (45), 2014. Науковий журнал. Тернопіль. С. 127 - 133

Тези:

 • Данилюк О.А., Данилюк І.В. Технологічна підготовка виробництва в підвищенні ефективності роботи підприємства. Матеріали міжнародної  проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління” (ПНМК – 2010). № 6. Україна, Бучач, Східниця, Карпати 01-04 червня 2010 року. С. 340 – 342
 • Данилюк І.В., Данилюк В.В. Сучасна лекція та шляхи підвищення її ефективності. Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько – викладацького складу докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня “Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах економічної нестабільності” Тернопіль. -  2010. - 14 квітня
 • Данилюк І.В., Данилюк В.В.  Аудиторська оцінка інформаційної безпеки діяльності підприємства. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі” (ТНЕУ – 2010.) Частина І, 25 – 26 листопада, до 50 - річчя ТНЕУ, до 70 – річчя д.е.н., професора кафедри АРК Пушкаря М.С.
 • Данилюк О.А.., Данилюк І.М.  Данилюк І.В.Техніко – економічний аналіз технологічного процесу сушіння деревини і пиломатеріалів. Матеріали Міжнародної проблемно – наукової конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління” (ПНМК – 2011). №        від 17 – 20 травня 2011 року.
 • Голяш І.Д., Данилюк І.В. Аудит безпеки підприємства у сфері застосування інформаційних технологій. Матеріали ІV Міжнародної науково – практичної конференції “Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу  і контролю у контексті сучасних концепцій управління” Львів, 28 – 29 квітня 2011 року. – С. 105-107
 • Данилюк І.В., Данилюк О.А.  Аудит з використанням сучасних інформаційних систем: зони ризику. Система контролю: проблеми та перспективи розвитку: матеріали круглого столу, Тернопіль, 3 червня 2011 р. ТНЕУ. – С. 26-29
 • Данилюк І.В., Данилюк О.А. Економічна безпека підприємства:організаційно – економічний механізм забезпечення. Контроль як фактор економічної безпеки підприємства. Збірник матеріалів круглого столу. – Тернопіль, 28 лютого 2012.  – 99 с.
 • Данилюк І.В., Голяш І.Д. Дебіторська заборгованість в системі фінансового менеджменту. Збірник наукових праць міжнародної проблемно – наукової міжгалузевої конференції «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК – 2012). Випуск № 8, Бучач, 07 – 10 червня  2012 р. – С. 178-180
 • Данилюк І.В Облікова політика підприємства та її вплив на факти господарського життя. Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько – викладацького складу докторів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня «Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ». Секція № 1 «Методологічні проблеми та шляхи удосконалення системи обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні». Тернопіль, 2012, від 11 квітня 2012 р. - С. 17-20
 • Данилюк І.В., Хаблюк О.А. Контролінг у системі управління підприємством. Збірник наукових матеріалів круглого столу «Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку». Тернопіль, від 12 червня 2012 року.- С. 35-40
 • Данилюк І.В. Петрук Л.Х. Вдосконалення викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах. Матеріали всеукраїнської науково – методичної конференції «Методика викладання облікових дисциплін в інформаційному суспільстві». Тернопіль, від 31 жовтня 2012 року.- С. 50 – 55
 • Хаблюк О.А., Данилюк І.В. Аудит ефективності: міжнародний досвід та становлення в Україні. Матеріали всеукраїнської інтернет - конференції «Система контролю: актуальні проблеми науки і практики». Тернопіль, від 31 січня 2013 року. – С. 67-74
 • Данилюк І.В., Хаблюк О.А. Дослідження системи обліку та внутрішнього контролю на підприємстві. Матеріали науково – практичної конференції «Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років». Тернопіль, 26-27 квітня  2013 року.  – С. 33-40

Методичне видання:

 • Данилюк І.В., Саченко С.І. “Звітність підприємств” (Навчально – метродичний комплекс) для студентів ВНЗ. Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 173 с.
 • Саченко С.І., Данилюк І.В Навчально – методичний комплекс з курсу “Фінансово – господарський контроль” для студентів спеціальності 8 050106 усіх форм навчання. Тернопіль: ТНЕУ, 2010.- 61 с.
 • Данилюк І.В., Саченко С.І. Методичні рекомендації для виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “Аудит” для студентів всіх форм навчання. Тернопіль: ТНЕУ, 2010.- 34 с.
 • Данилюк І.В., Михайлишин Н.П., Жубіль Г.В.  Методичні вказівки і завдання для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання комплексного практичного індивідуального завдання з курсу «Звітність підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Тернопіль: ТНЕУ, 2013.- 106 с.
 • Кулик Р.Р., Данилюк І.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Організація і методика аудиту» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 117 с.

Посібники:

 • у співавторстві: Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів всіх форм навчання. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 155 с.
 • Монографія у співавторстві «Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні» Тернопіль ТНЕУ: Видавництво «Карт – бланш», 2012. – 220 с.
 •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 159 гостей та відсутні користувачі